آپارتمان متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک ابتکار کیش

آپارتمان صدف

طبقه دوم-زيربنا 900متر- 2خوابه

50م رهن 1.5م اجاره
ebtekar07644467070

28/07/1397جزئیات

آپارتمان اینده ساز

طبقه دوازدهم-زيربنا 208متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 17.7ميليون

3.681ميليارد
ebtekar07644467070

25/08/1398جزئیات

آپارتمان مجتمع

زيربنا 550متر- 1خوابه

35م رهن 500ت اجاره
ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان سفین فاز سی

زيربنا 550متر- 1خوابه

10م رهن 1.2م اجاره
ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان سفین فاز اف

طبقه دوم-زيربنا 600متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 2.65ميليون

25م رهن 900ت اجاره
ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان مجتمع

طبقه دوم-زيربنا 800متر- 2خوابه

65م رهن
ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان سفین فاز اف

زيربنا 650متر- 2خوابه

57م رهن
ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان سفین فاز جی

طبقه اول-زيربنا 700متر- 2خوابه

10م رهن 1.7م اجاره
ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان سفین فاز سی

زيربنا 600متر- 1خوابه

52م رهن
ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان سفین فاز آ

طبقه دوم-زيربنا 600متر- 1خوابه

50م رهن 1.5م اجاره
ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان سفین فاز جی

طبقه اول-زيربنا 5000متر- 1خوابه

ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان سفین فاز آ

طبقه اول-زيربنا 550متر- 1خوابه

50م رهن
ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان میرمهنا

طبقه پنجم-زيربنا 900متر- 2خوابه

75م رهن
ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان سفین فاز آ

زيربنا 600متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 2.7تومان

10م رهن 1.2م اجاره
ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان سفین فاز آ

زيربنا 600متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 2.7تومان

10م رهن 1.2م اجاره
ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان صدف فاز 2

طبقه دوم-زيربنا 900متر- 2خوابه

30م رهن 2.1ت اجاره
ebtekar07644467070

11/07/1396جزئیات

آپارتمان مرکز شهر

-طبقه دوم-زيربنا 600متر

300م رهن 25ت اجاره
ebtekar07644467070

01/10/1394جزئیات

آپارتمان دهکده ساحلی

زيربنا 202متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 13ميليون

270م رهن
ebtekar07644467070

29/05/1393جزئیات

آپارتمان سفین فاز سی

زيربنا 550متر- 1خوابه

10م رهن 1.2م اجاره
ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان اینده ساز

طبقه دوازدهم-زيربنا 208متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 17.7ميليون

3.681ميليارد
ebtekar07644467070

25/08/1398جزئیات

آپارتمان سفین فاز اف

طبقه دوم-زيربنا 600متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 2.65ميليون

25م رهن 900ت اجاره
ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان مرکز شهر

-طبقه دوم-زيربنا 600متر

300م رهن 25ت اجاره
ebtekar07644467070

01/10/1394جزئیات

آپارتمان دهکده ساحلی

زيربنا 202متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 13ميليون

270م رهن
ebtekar07644467070

29/05/1393جزئیات

آپارتمان مجتمع

زيربنا 550متر- 1خوابه

35م رهن 500ت اجاره
ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان سفین فاز اف

طبقه همکف-زيربنا 650متر- 1خوابه

25م رهن 1م اجاره
ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان سفین فاز سی

زيربنا 550متر- 1خوابه

10م رهن 1.2م اجاره
ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان سفین فاز جی

طبقه اول-زيربنا 5000متر- 1خوابه

7م رهن 1.3م اجاره
ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان مجتمع

طبقه دوم-زيربنا 800متر- 2خوابه

65م رهن
ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان سفین فاز اف

زيربنا 650متر- 2خوابه

57م رهن
ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان سفین فاز جی

طبقه اول-زيربنا 700متر- 2خوابه

10م رهن 1.7م اجاره
ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان سفین فاز سی

زيربنا 600متر- 1خوابه

52م رهن
ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان سفین فاز آ

طبقه دوم-زيربنا 600متر- 1خوابه

50م رهن 1.5م اجاره
ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان سفین فاز جی

طبقه اول-زيربنا 5000متر- 1خوابه

ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان سفین فاز آ

طبقه اول-زيربنا 550متر- 1خوابه

50م رهن
ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان میرمهنا

طبقه پنجم-زيربنا 900متر- 2خوابه

75م رهن
ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان سفین فاز آ

زيربنا 600متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 2.7تومان

10م رهن 1.2م اجاره
ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان صدف فاز 2

طبقه دوم-زيربنا 900متر- 2خوابه

30م رهن 2.1ت اجاره
ebtekar07644467070

11/07/1396جزئیات

آپارتمان صدف فاز 1

زيربنا 700متر- 1خوابه

20م رهن 1.7م اجاره
ebtekar07644467070

11/07/1396جزئیات

آپارتمان کیش سفین فاز ا...

طبقه همکف-زيربنا 650متر- 1خوابه

25م رهن 1م اجاره
07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع

زيربنا 550متر- 1خوابه

35م رهن 500ت اجاره
07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان کیش سفین فاز س...

زيربنا 550متر- 1خوابه

10م رهن 1.2م اجاره
07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان کیش سفین فاز ج...

طبقه اول-زيربنا 5000متر- 1خوابه

7م رهن 1.3م اجاره
07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان کیش سفین فاز ا...

طبقه دوم-زيربنا 600متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 2.65ميليون

25م رهن 900ت اجاره
07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع

طبقه دوم-زيربنا 800متر- 2خوابه

65م رهن
07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان کیش سفین فاز ا...

زيربنا 650متر- 2خوابه

57م رهن
07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان کیش سفین فاز ج...

طبقه اول-زيربنا 700متر- 2خوابه

10م رهن 1.7م اجاره
07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان کیش سفین فاز س...

زيربنا 600متر- 1خوابه

52م رهن
07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان کیش سفین فاز آ...

طبقه دوم-زيربنا 600متر- 1خوابه

50م رهن 1.5م اجاره
07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان کیش سفین فاز ج...

طبقه اول-زيربنا 5000متر- 1خوابه

07644467070

12/07/1396جزئیات

آپارتمان کیش سفین فاز آ...

طبقه اول-زيربنا 550متر- 1خوابه

50م رهن
07644467070

12/07/1396جزئیات