برج متراژ بين 80 تا 90 متر فروش املاک ابتکار کیش

برج کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

ebtekar07644467070

10/04/1399جزئیات

برج صدف

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه

ebtekar07644467070

12/12/1398جزئیات

برج نوار ساحلی

طبقه چهاردهم-زيربنا 101متر- 2خوابه

400م رهن
ebtekar07644467070

26/11/1398جزئیات

برج مسکونی " برج "

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 24ميليون

2.64ميليارد
ebtekar07644467070

08/11/1398جزئیات

برج مسکونی " برج "

طبقه نهم-زيربنا 105متر- 2خوابه دیددریا-قیمت متر مربع 30ميليون

3.15ميليارد
ebtekar07644467070

24/02/1399جزئیات

برج مرجان

طبقه دوم-زيربنا 117متر- 2خوابه دیددریا-قیمت متر مربع 26ميليون

ebtekar07644467070

06/03/1399جزئیات

برج نوار ساحلی

طبقه هفتم-زيربنا 113متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 9تومان

10.17ميليون
ebtekar07644467070

24/09/1398جزئیات

برج مرجان

زيربنا 105متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 8سال

ebtekar07644467070

23/09/1398جزئیات

برج مرجان

طبقه ششم-زيربنا 110متر- 2خوابه دیددریا-قیمت متر مربع 23ميليون

2.53ميليارد
ebtekar07644467070

07/04/1399جزئیات

برج کیش نوار ساحلی

-طبقه نهم-زيربنا 103متر- 1خوابه دیددریا

ebtekar07644467070

31/03/1399جزئیات

برج مرجان

طبقه دوم-زيربنا 108متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 11.5تومان

ebtekar07644467070

02/09/1398جزئیات

برج نوار ساحلی

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه

ebtekar07644467070

02/09/1398جزئیات

برج مسکونی " برج "

طبقه اول-زيربنا 112متر- 2خوابه

ebtekar07644467070

29/08/1398جزئیات

برج مرجان

طبقه ششم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

ebtekar07644467070

17/05/1398جزئیات

برج برج ها

زيربنا 108متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 29.7ميليون

3.207ميليارد
ebtekar07644467070

16/05/1398جزئیات

برج مسکونی " برج "

طبقه همکف-زيربنا 120متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 25ميليون

ebtekar07644467070

06/05/1398جزئیات

برج شهر آفتاب

طبقه پانزدهم-زيربنا 107متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 18ميليون

ebtekar07644467070

05/04/1398جزئیات

برج مسکونی " برج "

طبقه دوم-زيربنا 114متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 32.5ميليون

3.7ميليارد
ebtekar07644467070

19/03/1398جزئیات

برج نوار ساحلی

طبقه ششم-زيربنا 110متر- 2خوابه دید جزیره-قیمت متر مربع 30ميليون

3.3ميليارد
ebtekar07644467070

26/02/1399جزئیات

برج مسکونی " برج "

-طبقه نهم-زيربنا 105متر- 2خوابه دیددریا

ebtekar07644467070

21/06/1398جزئیات

برج نوار ساحلی

-طبقه دوم-زيربنا 112متر- 1خوابه دیددریا

ebtekar07644467070

21/06/1398جزئیات

برج برج ها

طبقه دوم-زيربنا 108متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 11.5ميليون

ebtekar07644467070

23/10/1397جزئیات

برج نوار ساحلی

طبقه اول-زيربنا 108متر- 2خوابه دید جزیره-قیمت متر مربع 10.5تومان

ebtekar07644467070

03/10/1397جزئیات

برج برج ها

زيربنا 108متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 10ميليون

ebtekar07644467070

24/09/1397جزئیات

برج برج ها

زيربنا 103متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 19ميليون

ebtekar07644467070

05/09/1397جزئیات

برج منطقه .

طبقه سوم-زيربنا 117متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 13ميليون

ebtekar07644467070

29/08/1397جزئیات

برج برج ها

-زيربنا 115متر

ebtekar07644467070

23/08/1397جزئیات

برج مرجان

طبقه چهارم-زيربنا 110متر- 2خوابه

230م رهن
ebtekar07644467070

20/08/1397جزئیات

برج مرجان

طبقه اول-زيربنا 107متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 6.5ميليون

ebtekar07644467070

14/08/1397جزئیات

برج برج ها

زيربنا 115متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 20ميليون

ebtekar07644467070

09/08/1397جزئیات

برج کرانه

زيربنا 110متر- 1خوابه

250م رهن
ebtekar07644467070

28/07/1397جزئیات

برج برج ها

طبقه ششم-زيربنا 115متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 18ميليون

2ميليارد
ebtekar07644467070

13/02/1397جزئیات

برج سعادت آباد

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه

ebtekar07644467070

26/10/1397جزئیات

برج برج

طبقه اول-زيربنا 108متر- 2خوابه دید جزیره-قیمت متر مربع 10ميليون

ebtekar07644467070

26/10/1397جزئیات

برج برج

طبقه سوم-زيربنا 103متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 19ميليون

ebtekar07644467070

11/09/1397جزئیات

برج برج

طبقه سوم-زيربنا 103متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 19ميليون

ebtekar07644467070

11/09/1397جزئیات

برج برج دو قلو

طبقه هشتم-زيربنا 115متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 20ميليون

ebtekar07644467070

11/09/1397جزئیات

برج برج

طبقه سوم-زيربنا 117متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 13ميليون

ebtekar07644467070

10/09/1397جزئیات

برج برج

طبقه چهارم-زيربنا 110متر- 2خوابه

230م رهن
ebtekar07644467070

01/09/1397جزئیات

برج نوار ساحلی

زيربنا 101متر- 2خوابه

ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

برج نوار ساحلی

زيربنا 106متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 8.7ميليون

ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

برج نوار ساحلی

زيربنا 101متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 9.4ميليون

ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

برج نوار ساحلی

زيربنا 112متر- 2خوابه

ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

برج نوار ساحلی

زيربنا 101متر- 2خوابه

ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

برج شهر آفتاب

طبقه سوم-زيربنا 108متر- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 6ميليون

ebtekar07644467070

28/11/1392جزئیات

برج شهر آفتاب

طبقه سوم-زيربنا 108متر-قیمت متر مربع 6ميليون

ebtekar07644467070

26/11/1392جزئیات

برج شهرافتاب

طبقه ششم-زيربنا 110متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 7.5ميليون

825ميليون
ebtekar07644467070

24/11/1392جزئیات

برج نوار ساحلی

زيربنا 101متر- 2خوابه

ebtekar07644467070

12/07/1396جزئیات

برج شهر آفتاب

طبقه پانزدهم-زيربنا 107متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 18ميليون

ebtekar07644467070

05/04/1398جزئیات

برج سعادت آباد

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه

ebtekar07644467070

26/10/1397جزئیات