تجاری متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک ابتکار کیش

تجاری بازار ونوس

-طبقه همکف-زيربنا 72متر

ebtekar07644467070

10/09/1397جزئیات

تجاری مرکز شهر

طبقه همکف-زيربنا 52متر-قیمت متر مربع 18تومان

938ميليون
ebtekar07644467070

22/02/1395جزئیات

تجاری مرکز شهر

طبقه همکف-زيربنا 52متر-قیمت متر مربع 18تومان

938ميليون
ebtekar07644467070

22/02/1395جزئیات

تجاری مرکز شهر

زيربنا 55متر- 1خوابه

100م رهن
ebtekar07644467070

12/08/1394جزئیات

تجاری مرکز شهر

زيربنا 55متر- 1خوابه

100م رهن
ebtekar07644467070

12/08/1394جزئیات

تجاری مرکز تجاری

طبقه اول-زيربنا 65متر-قیمت متر مربع 26ميليون

ebtekar07644467070

14/02/1394جزئیات

تجاری مرکز تجاری

طبقه اول-زيربنا 65متر-قیمت متر مربع 26ميليون

ebtekar07644467070

14/02/1394جزئیات

تجاری ندارد

زيربنا 65متر-قیمت متر مربع 8.5ميليون

ebtekar07644467070

22/01/1394جزئیات

تجاری بازار ونوس

-طبقه همکف-زيربنا 72متر

ebtekar07644467070

10/09/1397جزئیات

تجاری مرکز شهر

زيربنا 55متر- 1خوابه

100م رهن
ebtekar07644467070

12/08/1394جزئیات

تجاری مرکز تجاری

طبقه اول-زيربنا 65متر-قیمت متر مربع 26ميليون

ebtekar07644467070

14/02/1394جزئیات

تجاری ندارد

زيربنا 65متر-قیمت متر مربع 8.5ميليون

ebtekar07644467070

22/01/1394جزئیات

تجاری کیش مرکز شهر

طبقه همکف-زيربنا 52متر-قیمت متر مربع 18تومان

938ميليون
07644467070

22/02/1395جزئیات

تجاری کیش مرکز شهر

زيربنا 55متر- 1خوابه

100م رهن
07644467070

12/08/1394جزئیات

تجاری کیش مرکز تجاری

طبقه اول-زيربنا 65متر-قیمت متر مربع 26ميليون

07644467070

14/02/1394جزئیات

تجاری کیش ندارد

زيربنا 65متر-قیمت متر مربع 8.5ميليون

07644467070

22/01/1394جزئیات

تجاری کیش بازار ونوس

-طبقه همکف-زيربنا 72متر

07644467070

10/09/1397جزئیات

تجاری مرکز شهر

طبقه همکف-زيربنا 52متر-قیمت متر مربع 18تومان

938ميليون
ebtekar07644467070

22/02/1395جزئیات