دفتر اداری متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک ابتکار کیش

دفتر اداری کیش بازارها

-طبقه اول-زيربنا 54مترمبله

10م رهن 3.4م اجاره
ebtekar07644467070

23/02/1399جزئیات

دفتر اداری گلدیس

زيربنا 70متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 20ميليون

1.4ميليارد
ebtekar07644467070

23/11/1398جزئیات

دفتر اداری گلدیس

طبقه دوم-زيربنا 62متر-قیمت متر مربع 14ميليون

ebtekar07644467070

20/11/1398جزئیات

دفتر اداری مرکز شهر

-طبقه پنجم-زيربنا 65متر

ebtekar07644467070

04/10/1398جزئیات

دفتر اداری مرکز شهر

طبقه دوم-زيربنا 52متر-قیمت متر مربع 24ميليون

ebtekar07644467070

24/02/1399جزئیات

دفتر اداری بلوار ایران...

زيربنا 63متر-قیمت متر مربع 12ميليون

ebtekar07644467070

24/04/1398جزئیات

دفتر اداری مرکز شهر

-طبقه اول-زيربنا 65متردو نبش

100م رهن 15ت اجاره
ebtekar07644467070

12/06/1398جزئیات

دفتر اداری پیروزان

-زيربنا 60متر

20م رهن 3م اجاره
ebtekar07644467070

29/11/1397جزئیات

دفتر اداری آزادی

طبقه دوم-زيربنا 67متر- 3خوابه بر خیابان-سن بنا 30سال

ebtekar07644467070

26/10/1397جزئیات

دفتر اداری بازار مریم

طبقه اول-زيربنا 66متر-قیمت متر مربع 12ميليون

ebtekar07644467070

04/10/1397جزئیات

دفتر اداری بازار مریم

طبقه اول-زيربنا 66متر-قیمت متر مربع 12ميليون

ebtekar07644467070

04/10/1397جزئیات

دفتر اداری مرکز شهر

زيربنا 74متر-قیمت متر مربع 8ميليون

592ميليون
ebtekar07644467070

18/12/1394جزئیات

دفتر اداری بندرگاه

-زيربنا 70متر

10م رهن 2م اجاره
ebtekar07644467070

24/10/1394جزئیات

دفتر اداری مرکز شهر

زيربنا 74متر-قیمت متر مربع 8ميليون

592ميليون
ebtekar07644467070

18/12/1394جزئیات

دفتر اداری مرکز شهر

-طبقه اول-زيربنا 65متردو نبش

100م رهن 15ت اجاره
ebtekar07644467070

12/06/1398جزئیات

دفتر اداری پیروزان

-زيربنا 60متر

20م رهن 3م اجاره
ebtekar07644467070

29/11/1397جزئیات

دفتر اداری پیروزان

-زيربنا 64متر

10م رهن 2.5م اجاره
ebtekar07644467070

29/11/1397جزئیات

دفتر اداری آزادی

طبقه دوم-زيربنا 67متر- 3خوابه بر خیابان-سن بنا 30سال

ebtekar07644467070

26/10/1397جزئیات

دفتر اداری میرمهنا

زيربنا 70متر-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 10ميليون

ebtekar07644467070

04/10/1397جزئیات

دفتر اداری بازار مریم

طبقه اول-زيربنا 66متر-قیمت متر مربع 12ميليون

ebtekar07644467070

04/10/1397جزئیات

دفتر اداری مرکز شهر

زيربنا 74متر-قیمت متر مربع 8ميليون

592ميليون
ebtekar07644467070

18/12/1394جزئیات

دفتر اداری بندرگاه

-زيربنا 70متر

10م رهن 2م اجاره
ebtekar07644467070

24/10/1394جزئیات

دفتر اداری کیش مرکز شهر...

-طبقه اول-زيربنا 65متردو نبش

100م رهن 15ت اجاره
07644467070

12/06/1398جزئیات

دفتر اداری کیش مرکز شهر...

زيربنا 74متر-قیمت متر مربع 8ميليون

592ميليون
07644467070

18/12/1394جزئیات

دفتر اداری کیش بندرگاه

-زيربنا 70متر

10م رهن 2م اجاره
07644467070

24/10/1394جزئیات

دفتر اداری کیش پیروزان

-زيربنا 60متر

20م رهن 3م اجاره
07644467070

29/11/1397جزئیات

دفتر اداری کیش پیروزان

-زيربنا 64متر

10م رهن 2.5م اجاره
07644467070

29/11/1397جزئیات

دفتر اداری تهران آزادی

طبقه دوم-زيربنا 67متر- 3خوابه بر خیابان-سن بنا 30سال

07644467070

26/10/1397جزئیات

دفتر اداری کیش میرمهنا

زيربنا 70متر-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 10ميليون

07644467070

04/10/1397جزئیات

دفتر اداری کیش بازار مر...

طبقه اول-زيربنا 66متر-قیمت متر مربع 12ميليون

07644467070

04/10/1397جزئیات