دفتر اداری متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک ابتکار کیش

دفتر اداری بندرگاه

-طبقه دوم-زيربنا 86متر- 1خوابه دیددریا

ebtekar07644467070

04/10/1398جزئیات

دفتر اداری مرکز شهر

طبقه سوم-زيربنا 100متر-قیمت متر مربع 12تومان

ebtekar07644467070

04/09/1398جزئیات

دفتر اداری مرکز شهر

-طبقه اول-زيربنا 100متر

ebtekar07644467070

21/06/1398جزئیات

دفتر اداری بازارها

طبقه سوم-زيربنا 90متر-قیمت متر مربع 15ميليون

ebtekar07644467070

21/06/1398جزئیات

دفتر اداری مرکز شهر

-طبقه سوم-زيربنا 90متر

15م رهن 3.5ت اجاره
ebtekar07644467070

29/11/1397جزئیات

دفتر اداری بازار پادنا...

طبقه همکف-زيربنا 83متر-قیمت متر مربع 10ميليون

ebtekar07644467070

24/04/1395جزئیات

دفتر اداری ساختمان فره...

-طبقه پنجم-زيربنا 100متر

ebtekar07644467070

22/01/1394جزئیات

دفتر اداری ساختمان فره...

-طبقه پنجم-زيربنا 100متر

ebtekar07644467070

22/01/1394جزئیات

دفتر اداری مرکز شهر

-طبقه دوم-زيربنا 85متر

8ميليون
ebtekar07644467070

22/01/1394جزئیات

دفتر اداری مرکز شهر

طبقه سوم-زيربنا 90متر-قیمت متر مربع 7.5ميليون

ebtekar07644467070

22/01/1394جزئیات

دفتر اداری مرکز شهر

-زيربنا 90متر

ebtekar07644467070

19/01/1394جزئیات

دفتر اداری مرکز شهر

-طبقه سوم-زيربنا 90متر

15م رهن 3.5ت اجاره
ebtekar07644467070

29/11/1397جزئیات

دفتر اداری بازار پادنا...

طبقه همکف-زيربنا 83متر-قیمت متر مربع 10ميليون

ebtekar07644467070

24/04/1395جزئیات

دفتر اداری ساختمان فره...

-طبقه پنجم-زيربنا 100متر

ebtekar07644467070

22/01/1394جزئیات

دفتر اداری مرکز شهر

-طبقه دوم-زيربنا 85متر

8ميليون
ebtekar07644467070

22/01/1394جزئیات

دفتر اداری مرکز شهر

طبقه سوم-زيربنا 90متر-قیمت متر مربع 7.5ميليون

ebtekar07644467070

22/01/1394جزئیات

دفتر اداری مرکز شهر

-زيربنا 90متر

ebtekar07644467070

19/01/1394جزئیات

دفتر اداری کیش بازار پا...

طبقه همکف-زيربنا 83متر-قیمت متر مربع 10ميليون

07644467070

24/04/1395جزئیات

دفتر اداری کیش ساختمان ...

-طبقه پنجم-زيربنا 100متر

07644467070

22/01/1394جزئیات

دفتر اداری کیش مرکز شهر...

-طبقه دوم-زيربنا 85متر

8ميليون
07644467070

22/01/1394جزئیات

دفتر اداری کیش مرکز شهر...

طبقه سوم-زيربنا 90متر-قیمت متر مربع 7.5ميليون

07644467070

22/01/1394جزئیات

دفتر اداری کیش مرکز شهر...

-زيربنا 90متر

07644467070

19/01/1394جزئیات

دفتر اداری کیش مرکز شهر...

-طبقه سوم-زيربنا 90متر

15م رهن 3.5ت اجاره
07644467070

29/11/1397جزئیات