مغازه<غرفه متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک ابتکار کیش

مغازه<غرفه مرکز شهر

-طبقه دوم-زيربنا 53متر

6ميليارد
ebtekar07644467070

23/02/1399جزئیات

مغازه<غرفه صدف

-طبقه دوم-زيربنا 74متر

ebtekar07644467070

02/10/1398جزئیات

مغازه<غرفه صدف

طبقه همکف-زيربنا 63متر-قیمت متر مربع 60ميليون

3.78ميليارد
ebtekar07644467070

14/11/1398جزئیات

مغازه<غرفه خدماتی

-زيربنا 65متر

110م رهن
ebtekar07644467070

03/05/1398جزئیات

مغازه<غرفه مرکز شهر

زيربنا 52متر-قیمت متر مربع 12ميليون

ebtekar07644467070

21/06/1398جزئیات

مغازه<غرفه صدف

زيربنا 65متر-قیمت متر مربع 7.3ميليون

ebtekar07644467070

21/06/1398جزئیات

مغازه<غرفه بازارها

-زيربنا 72متر

ebtekar07644467070

21/06/1398جزئیات

مغازه<غرفه بازارها

زيربنا 51متر-قیمت متر مربع 6.5ميليون

ebtekar07644467070

15/10/1397جزئیات

مغازه<غرفه بازارها

زيربنا 57متردو نبش-قیمت متر مربع 20ميليون

ebtekar07644467070

15/09/1397جزئیات

مغازه<غرفه منطقه .

-زيربنا 52متر

ebtekar07644467070

26/08/1397جزئیات

مغازه<غرفه بازارها

-زيربنا 72متر

ebtekar07644467070

09/08/1397جزئیات

مغازه<غرفه بازارها

زيربنا 58متر-قیمت متر مربع 14ميليون

812ميليون
ebtekar07644467070

26/02/1397جزئیات

مغازه<غرفه بازارها

طبقه همکف-زيربنا 72متر-قیمت متر مربع 10ميليون

9ميليون
ebtekar07644467070

23/02/1397جزئیات

مغازه<غرفه بازارها

طبقه اول-زيربنا 72متر-قیمت متر مربع 18ميليون

ebtekar07644467070

12/02/1397جزئیات

مغازه<غرفه خدماتی

-زيربنا 65متر

110م رهن
ebtekar07644467070

03/05/1398جزئیات

مغازه<غرفه خدماتی

-زيربنا 65متر

110م رهن
ebtekar07644467070

03/05/1398جزئیات